Strawberry Lane Pond

Ice skating on Strawberry Lane Pond, 1978